top of page

Zijn glorie samen laten zien

RAAMWERK BELEIDSPLAN STRATEGIE EVANGELISCHE GEMEENTE PAROUSIA WIJCHEN 2022-2024

 

INLEIDING

Met het aantreden van de nieuwe oudsten vanaf 2 januari 2022 willen we enkele hoofdlijnen voor de komende drie jaren beschrijven. Dit document is een kaderdocument, geen gedetailleerde uitwerking. Het zijn daarom ‘slechts’ enkele bladzijden. Als oudsten beschouwen wij onder meer de volgende vier kerntaken waar we verantwoordelijk voor zijn en bevoegdheid over hebben:

• de identiteit te bewaken;

• de strategische koers voor te stellen;

• het toezicht op de prediking, het onderwijs en het pastoraat te houden 

• de belangrijke initiatieven binnen de gemeente goed te keuren.

Deze taken komen in de hoofdstukken richting, inrichting en verrichting aan de orde. In het hoofdstuk ‘richting’ geven we de identiteit en de visie weer. De identiteit is ontleend aan CAMA (Christian and Missionary Alliance), de kerkelijke en internationale zendingsbeweging waaraan we verwant zijn en aan de ABC Gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten), het samenwerkingsverband waar we als gemeente deel van uitmaken. De visie is enkele jaren geleden vernieuwd. We geven deze weer en voegen nieuwe accenten toe. Met de identiteit en visie geven we woorden aan wie we in de kern samen willen zijn als plaatselijke gemeente van het lichaam van Christus voor Wijchen en omstreken. In het hoofdstuk ‘inrichting’ duiden we belangrijke dingen die we als gemeente samen willen doen. Dit is ingedeeld via twee categorieën: ‘binnen de gemeente’ en ‘buiten de gemeente’. Een gemeente is in eerste instantie een organisme, een levend verband van broeders en zusters, jong en oud, die Jezus Christus willen volgen, Hem aanvaarden als Heer en Heiland in hun leven en samen God de Vader willen groot maken, eren en verheerlijken, met inwoning en bijstand van de Heilige Geest. Een gemeente is ook een organisatie, waarin randvoorwaarden goed geregeld dienen te zijn. In het hoofdstuk ‘verrichting’ benoemen we verschillende organisatie aspecten, waarin we met name onze organisatie zienswijze omschrijven (stijl, proces en structuur).

In de vorige periode hadden we als motto ‘samen’. Voor de komende drie jaren willen we als motto meegeven: Zijn glorie samen laten zien. Centraal in ons hoofd, hart en handen staat het begrip glorie. Wie we zijn willen we samen laten zien tot eer, verheerlijking, vreugde, roem, lof, luister, glans, volheid en in aanwezigheid van God de Vader. Laten zien is een werkwoord, het zet ons in beweging om navolgers van Jezus Christus te worden en te zijn, met steun van de Heilige Geest en in onderlinge verbondenheid.

 

RICHTING

De identiteit van EGPW is verbonden met CAMA. In het logo van CAMA staan vijf symbolen.

 

 

Het kruis is het symbool van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht toen Hij voor onze zonden stierf. Jezus Christus is onze Redder. De Bijbel leert, dat we zonder Jezus verloren zijn. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

De oliekan is het symbool voor genezing en zalving. Jezus Christus is onze Geneesheer. Vervuld van Zijn liefde willen we omzien naar elkaar in pastorale zorg. Olie is ook een symbool van de zalving met de Heilige Geest. Van Hem hebben wij gaven ontvangen om daarmee God te eren en elkaar op te bouwen.

Het glas staat symbool voor reiniging en heiliging. Jezus is onze Heiligmaker. We worden opgeroepen om ons te heiligen en vol te zijn van de Heilige Geest.

De kroon staat voor het Koningschap van Jezus Christus. Wij geloven in Zijn spoedige wederkomst en onze vereniging met Hem. Tot die terugkeer (= parousia) willen wij concreet de liefde van de Here Jezus bekend maken aan alle volken, te beginnen in onze eigen omgeving.

De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus in de wereld te vertellen.

De visie van EGPW is als volgt omschreven: De Evangelische Gemeente Parousia Wijchen is een huisgezin van God waar ruimte is voor aanbidding, onderwijs en relaties. Een persoonlijke relatie met God is daarbij de basis. Wij willen:

 • Hem dienen in het besef van afhankelijkheid van de Heilige Geest, Die in ons en door ons heen werkt;

 • elkaar in liefde dienen en de relaties met elkaar onderhouden;

 • jong en oud welkom heten en ze aansporen tot navolging van Christus;

 • Gods Woord centraal stellen en een ieder toerusten door bijbelgetrouw onderwijs;

 • elkaars gaven en talenten ontdekken en elkaar stimuleren om deze in te zetten en te ontwikkelen;

 • het evangelie doorgeven aan onze directe omgeving;

 • actief en persoonlijk betrokken zijn bij wereldwijde zending 

 • kerk voor de buurt zijn voor Wijchen en omstreken, totdat Jezus komt.

De aspecten die we willen toevoegen bij deze visie zijn:

 • Inclusief: iedereen is welkom om onze diensten te bezoeken, ongeacht waar je bent in je reis met Jezus. We hopen dat je in de EGPW, in je eigen tempo, een keus wilt maken Jezus te aanvaarden, je relatie met Jezus gaat verdiepen of opnieuw vorm gaat geven.

 • Relaties: wij willen de relaties onderling bevorderen, door elkaar te helpen en te dienen, zodat de eenheid   meer zichtbaar wordt.

 • Toerusting: een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om de  gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en bedieningen in te zetten tot opbouw van de gemeente, tot getuigenis in de wereld en tot christelijk sociaal welzijn.
   

INRICHTING

Wat we doen onderscheiden we in ‘binnen de gemeente’ en ‘buiten de gemeente’. De activiteiten, diensten en bedieningen hieronder zijn niet uitputtend. Het geeft de belangrijkste processen en werkzaamheden aan.

Binnen de gemeente: 

• Eredienst: lofprijzing en aanbidding

• Eredienst: prediking

• Kinderendienst en jongerenwerk: crèche, Schatzoekers, Gideonsbende, Living Stones, tieners en jongeren

• Gebed

• Kringen

• Senioren

• Onderwijs, vorming en toerusting

• Pastorale zorg

• Samen gemeente zijn: koffiedienst, attenties, welkom, lunch, uitje

• Facilitair en ondersteunend: secretariaat, techniek & muziek, ict, financiën.

Buiten de gemeente: 

• Kerk voor de buurt, bijvoorbeeld levend kerstverhaal

• Alpha cursus

• Diaconale fondsen voor de buurt, zoals voedselbank en vluchtelingenwerk Wijchen

• Mission: vriendenkring, waaronder Out of Abundance

• Mission: internationale ontwikkelingshulp

• Mission: kerkrelatie – gemeente Van

VERRICHTING

Er zijn reguliere en primaire werkzaamheden, die het wezen van de gemeente uitdrukken, zoals de eredienst op zondag. Er zijn ondersteunende processen die de primaire bedieningen mogelijk maken. Er zijn activiteiten die tijdelijk extra aandacht nodig hebben en op projectbasis gedaan kunnen worden. Hoe gaan we het één en ander organiseren? Een risico kan hierbij zijn dat we te praktisch worden, te veel willen invullen of voorschrijven, te veel in management jargon vervallen en te veel richten op vormen. We benoemen hieronder verschillende ontwerpprincipes van organisatieprocessen, -procedures en –structuren en we omschrijven enkele codes van communicatie en gedrag.

 1. Structuur volgt strategie. We kijken eerst wat we samen willen doen met een voorgenomen werkzaamheid of project en kijken dan naar de passende organisatievorm hierbij.

 2. Structuur en organisatievorm is licht, efficiënt, effectief en veerkrachtig.

 3. We leggen de verantwoordelijk voor de werkzaamheden zo laag en zo breed mogelijk in de gemeente. We stimuleren talenten en gaven van een ieder en geven gehoor aan roeping voor bepaalde werkzaamheden. We vragen eigenaarschap en zelfsturing bij de gemeenteleden om werkzaamheden uit te werken.

 4. Niet alles wat we doen hoeft in een plan of voorstel beschreven te worden. Waar van toepassing, van meerwaarde of nadrukkelijk gevraagd stellen we een plan of voorstel op. De omvang van het plan is verschillend. Sommige werkzaamheden kunnen een versterking zijn van bepaalde bedieningen, andere zijn meer éénmalig qua opzet en aard. Sommige zullen veel tijd en capaciteit vragen, andere relatief minder. En in plaats van een redelijk volledig plan is ook een deelplan mogelijk, bijvoorbeeld als we eerst een idee, voornemen of opdracht willen onderzoeken.

 5. Het presenteren van een plan gebeurt mondeling en waar van toepassing en meerwaarde schriftelijk. In een dergelijk plan kunnen onder meer de volgende onderwerpen behandeld worden: doel(en), activiteiten, verwachte tijdsduur, resultaat, bijdrage aan visie en strategie van de gemeente, aansluiting bij identiteit, benodigde middelen (bijvoorbeeld geld, uren, mensen).

 6. Oudsten en/of bestuur keuren goed, stellen eventueel wijzigingen voor of wijzen af. Toetsing gebeurt aan de hand van de bijdrage aan visie en strategie enerzijds en haalbaarheid en draagvlak anderzijds.

 7. Samen waarderen we als gemeente en bemoedigen elkaars inzet.

 8. Samen geven we ruimte aan ervaringen en opvattingen, en zoeken we naar verbindingen.

 9. Samen vormen we een lokale gemeenschap van gelovigen, waarin verschillende verlangens kunnen worden gedeeld, gehoord en oprecht en integer afgewogen.

 10. Samen spreken we als gemeente elkaar aan en spreken zaken uit, met elkaar en niet over elkaar.

 11. Samen corrigeren we als gemeente in zachtmoedigheid met een houding van liefde en waarheid. Samen zijn we fijngevoelig voor eventuele misverstanden in communicatie voortkomende uit onder meer verschillen in persoonlijke stijlen en karakters.

 12. Samen achten we de ander uitnemender dan onszelf en hebben de belangen en interesse van de ander op het oog. 

CAMA logo
bottom of page